Prawo do odstąpienia od umowy

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta i

korzystającemu ze sklepu internetowego kopia.sklepdlakibica.com przysługuje na podstawie przepisów prawa

–prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie

opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

F.H ReAn, os. 2 Pułku Lotniczego pawilon 1, 31-868 Kraków

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który

rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta towaru w dniu zawarcia umowy o

świadczeniu usług.

Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle

oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była

konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

F.H ReAn, os. 2 Pułku Lotniczego pawilon 1 31-868 Kraków

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby

przejściowej niemożności spełnienia przez kopia.sklepdlakibica.com świadczenia o właściwościach

zamówionych przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ FORMULARZ ZWROTU TOWARU